นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท นาราเดฟ จำกัด บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคของลูกค้าของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า บริษัทมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผย โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ลูกค้าและผู้มาติดต่อกับบริษัท แต่ไม่ใช้บังคับกับลูกจ้างและผู้สมัครงานกับบริษัท ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของบริษัทผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับบริษัท ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายควาเป็นส่วนตัวล่าสุดของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เมื่อผู้ใช้ทำการลงทะเบียน, สมัครสมาชิก, หรือใช้บริการ:

 • ข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ที่อาศัย, และหมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น ที่อยู่ IP, เบราว์เซอร์ที่ใช้, และเวลาเข้าถึง
 • ข้อมูลการใช้งาน เช่น การคลิกลิงค์, การสั่งซื้อ, หรือการกรอกแบบฟอร์ม
 • วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจถูกใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • เพื่อให้บริการและประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • เพื่อการติดต่อและการสนับสนุนผู้ใช้
 • เพื่อส่งข่าวสาร, โปรโมชั่น, หรือข้อมูลทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • พันธมิตรธุรกิจ และผู้ให้บริการบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา
 • หน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • บุคคลอื่นตามคำขอหรือตามกฎหมาย
 • การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งเน้นในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ โดยใช้มาตรการเทคโนโลยีและการปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการสูญหาย

การติดต่อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อที่ 097-1699414

การปรับปรุงนโยบาย

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้งานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงนี้จะแสดงในเวอร์ชันล่าสุดของนโยบายที่เป็นที่ปรับปรุง